มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาชีววิทยา มร.ชม. นำนักศึกษาปฏิบัติการภาคสนามนิเวศวิทยาฯ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
  ภาควิชาชีววิทยา มร.ชม. นำนักศึกษาปฏิบัติการภาคสนามนิเวศวิทยาฯ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร อาจารย์ผู้ส...
11 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นศ. หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มร.ชม. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
นศ. หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มร.ชม. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิ...
9 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565   ...
8 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร”
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร”        ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และการอบรมทางวิทยา...
8 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเยาวชน  ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเยาวชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน            เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒ...
6 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia.
มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia.เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia. โดยความร่วมมือของภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ ASIA CENTRE, มูลนิธิ Friedrich Naumann, สำนักงานกสทช. , เครือข่ายสถาบันการ...
4 สิงหาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
3 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565
2 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มร.ชม. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มร.ชม. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ "การเรียนรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบ Active Learning" ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th