มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 91 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2558 (มีคลิป)
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยก่อนเริ่มการปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ประธานในพิธีได้ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 จากนั้น ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล บรรยายด้า...
10 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย ประธานเปิดสัมมนา “บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ”
            รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา “บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ” ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัย...
7 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการ
            เมื่อที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ โดยในภาคเช้า มีบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศ" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อดีตอธิการบดีมหาิวทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายกสภามหา...
7 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มร.ชม. นำ นศ. น้องใหม่กว่า 5,000 คน ทำบุญตักบาตร น้องใหม่ น้อมใจกตัญญู รู้พระคุณแม่
            เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาน้องใหม่ และนักศึกษารุ่นพี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กว่า 6,000 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงาน “ตักบาตรน้องใหม่ น้อมใจกตัญญู รู้พระคุณแม่” คณะสงฆ์ จำนวน 339 รูป เพื่อร่วมกันทำบุญเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี และเป็นการรับขวัญน้องใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สนามฟ...
6 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557
        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยี และวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯโดยตำแหน่ง กรรมการสภาฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ จา...
5 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบนพื้นที่ศูนย์แม่ริม พร้อมรับฟังการประเมินผลงาน ประจำปี 2557
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบนพื้นที่ศูนย์แม่ริม พร้อมรับฟังการประเมินผลงาน ประจำปี 2557          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ทางภาษา เทคโนโลยี และวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีการประชุมครั้งที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2558 โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกร...
4 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.อรพินทร์ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ และ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  วมส.
            ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ และ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมให้เกียรติกล...
4 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี ต้อนรับ นศ.ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รางวัลแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 17
                รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ แขนง ศิลปประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ...
3 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. นำน้องใหม่ 6,000 คน เดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 (มีคลิป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำน้องใหม่ 6,000 คน เดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปี  2558        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เมื่อช่วงเช้ามืด พร้อมเดินนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาน้องใหม...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.อรพินทร์ นำทีมร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก            ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6249753 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558