มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 2 / 2564
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อว...
25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน...
23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีครุศาสตร์ โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ทั้งนี้ในการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯมีผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให...
22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง , อาจารย์ ดร.ไกรลาส จ...
20 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดนิทรรศการ เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564  ไทย – จีน ร่วมใจต้านภัยโควิด
มร.ชม. จัดนิทรรศการ เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564ไทย – จีน ร่วมใจต้านภัยโควิด
16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ ร...
15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ ทั้งนี้ในการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯมีผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังก...
14 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์                    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน...
13 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ประชุมหารือร่วมกับ บ.ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัดนำโดยคุณวิชัย ทองแตง  เพื่อกำหนดแนวทางร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษา สู่การเป็น smart university
  มร.ชม. ประชุมหารือร่วมกับ บ.ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัดนำโดยคุณวิชัย ทองแตง เพื่อกำหนดแนวทางร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษา สู่การเป็น smart university
11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดประชุมบุคลากรบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน​  เพื่อหาแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
มร.ชม. จัดประชุมบุคลากรบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน​ เพื่อหาแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย​  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810841 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558