มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 130 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สารุ่ง ชวนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย
            ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ประเภทที่ 3 พนักง...
17 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยหงเหอ พร้อมมอบวุฒิบัตร
                ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
17 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย เป็นประธานเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา พร้อมหล่อเทียนพรรษา 2558
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และ พิธีหล่อเทียนหลอมใจเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัยมงคลเปิดงาน พร้อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ประจำปี 2558จากนั้นเวลา 10.19...
14 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี ประธานเปิดการอบรม “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. จัดอบรม “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย”                   รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั...
13 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา พร้อมบุคลากรและผู้นำนักศึกษา สัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ
          ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำบุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา และผู้แทนสโมสรนักศึกษา เข้าประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก" โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติมาเปิดการสัมมนา และบรรยาย  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรมเซ็ลทาราคอนเวชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา มรภ.ภาคเหนือ
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายผู้บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5  ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวาระการประชุมในการเตรียมความพร้อมการแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ส...
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย ให้เกียรติเปิดค่ายน้องใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
                รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สร้า...
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.อรพินทร์ ให้เกียรติเปิดอบรม Office Syndrome
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาบุคลากรในการป้องกันโรค Office Syndrome ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันโรคจากการทำงาน "ออฟฟิศ ซินโดรม" โดยจัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง "ออฟฟิศ ซินโดรม รู้ทันป้องกันได้" แ...
8 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มร.ชม. เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ ...
7 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิฏารบกี นำทีมร่วมปรับปรุงและพัฒนาอาคารสำนักงานปฏิบัติการกิจการนักศึกษา
มร.ชม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงและพัฒนาอาคารสำนักงานปฏิบัติการกิจการนักศึกษา          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยพิจารณาเห็นชอบโครงการปรับปรุง อาคาร 25 ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานปฏิบัติการกิจการนักศึกษาของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ / วิทยาลัย ภาคปกติ และสโมสรนักศึกษาภาคพิเศษ โดยจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงห้องสำนักงาน ปรับปรุงห้องน้ำชายแ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567483 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558