มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 129 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา มรภ.ภาคเหนือ
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายผู้บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5  ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวาระการประชุมในการเตรียมความพร้อมการแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ส...
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย ให้เกียรติเปิดค่ายน้องใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
                รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สร้า...
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.อรพินทร์ ให้เกียรติเปิดอบรม Office Syndrome
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาบุคลากรในการป้องกันโรค Office Syndrome ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันโรคจากการทำงาน "ออฟฟิศ ซินโดรม" โดยจัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง "ออฟฟิศ ซินโดรม รู้ทันป้องกันได้" แ...
8 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มร.ชม. เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ ...
7 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิฏารบกี นำทีมร่วมปรับปรุงและพัฒนาอาคารสำนักงานปฏิบัติการกิจการนักศึกษา
มร.ชม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงและพัฒนาอาคารสำนักงานปฏิบัติการกิจการนักศึกษา          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยพิจารณาเห็นชอบโครงการปรับปรุง อาคาร 25 ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานปฏิบัติการกิจการนักศึกษาของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ / วิทยาลัย ภาคปกติ และสโมสรนักศึกษาภาคพิเศษ โดยจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงห้องสำนักงาน ปรับปรุงห้องน้ำชายแ...
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา นำผู้นำ นศ. ร่วมกิจกรรมการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
ผศ.สุกัญญา  คำนวนสุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ และนำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เศรษฐกิจพอเพียง และพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง ซึ่งจัดโดยชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ภาพโดย สยมภู อะโน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.อรพินทร์ นำทีม ต้อนรับผู้แทน ก.พ. ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ ประจำปี 2558
          ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในโอกาสร่วมกันจัดการประชุมชี้แจงการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการประสานการสอบ โดยจะจัดสอบในวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 และ วันที่ 9 สิงหาคม 2558 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่          สำหร...
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
          รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา ในงานเส้นทางสู่ผู้ประกอบการ มืออาชีพ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบของทวิภาคี (Dual System Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 คณะกรรมาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมป...
4 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาน้องใหม่ ร่วมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นท่านอธิการบดี กล่าวโอวาท และแนะนำชีวิตการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และแนะนำผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด >> - โดยงานประชาสัมพันธ์  ...
3 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ให้กำลังใจกองกำลังทัพภาค 3 ที่ร่วมขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้ โครงการล้านกล้ามหามงคลฯ
          ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเยี่ยมให้กำลังใจ และขอบคุณ ในนามมหาวิทยาลัยฯ พร้อมมอบเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ให้กับกำลังพลจาก มทบ33, พล ร7 พัน 1 ,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 และกองพันสัตว์ต่าง ที่มาขุดหลุมปลูกต้นไม้ โครงการ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466272 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558