มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 กรกฏาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญชวนนักศึกษารั้วดำ – เหลือง ร่วมออกแบบ Learning Space
สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญชวนนักศึกษารั้วดำ – เหลือง ร่วมออกแบบ Learning Space             อาจารย์ปิยวดี  นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ด้วยสำนักหอสมุดได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในบริเวณต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดและของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
1 กรกฏาคม 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว
สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)
ระเบียบการประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"SMART@CMRU LibraryGreen CMRU Library : Green Learning Society
25 มิถุนายน 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๒)ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามประกาศเลขที่ ๒/๒๕๖๒  ลงวันที่                   ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารใบสมัครในวันที่ ๒๑ ม...
24 มิถุนายน 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2562
**ข่าวดีสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี**สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 31 ก.ค. 2562 เพื่อทำความรู้จักกับห้องสมุดให้มากขึ้นและเรียนรู้วิธีการสืบค้นหนังสือ พร้อมรับคะแนนกิจกรรม 3 หน่วยกิต ---ตารางการอบรม---วันอังคาร เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุดวันพุธ มี 5 รอบ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.รอบที่ 2 เวลา 12.00 - 15.00 น.ณ ห้อง...
22 มิถุนายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ตารางการให้บริการระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตารางรถรับส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ...
21 มิถุนายน 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติแลกเปลี่ยนระหว่าง 4 ประเทศ
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติแลกเปลี่ยนระหว่าง 4 ประเทศภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติแลกเปลี่ยนระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่Chiangmai Rajabhat University : Thailand Mokwon University : South Korea Tokyo Gakugei University : Japan Da - Yeh University : Taiwan -------------------------------------------------------------------ณ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่#พิธีเปิดในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:00 น. วันที่ 6 – 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:30 - 17:00 น. (#ปิดวันจันทร์)#เสวนา วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00-16:00 น.เรื่อง “ศิลป...
20 มิถุนายน 2562 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตเท่านั้นสามารถเลือกอบรมที่วิทยาเขตเวียงบัว หรือวิทยาเขตแม่ริม       Click เพื่อลงทะเบียน
19 มิถุนายน 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
[ประกาศ] รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๒)ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๒)  ตามรายละเอียดดังนี้ ๑.  ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้๑.๑  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการประก...
17 มิถุนายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เชิญร่วมการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว  “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมา...
7 มิถุนายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
เชิญร่วมสัมมนา ออมในหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือน  วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2562 นี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (ลงทะเบียนฟรี)
เชิญร่วมสัมมนา “ออมในหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือน” วันที่ 8 มิ.ย. 2562 นี้ ลงทะเบียนฟรี   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ  (Business T...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534823 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558