มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 กรกฏาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยการนำของ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2563 รับชมผ่านการแพร่ภาพออกอากาศสด Youtube Live ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ออกอากาศและผลิตสื่อในการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราช...
29 มิถุนายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันแรก  ปรับรูปแบบ New Normal เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันแรก ปรับรูปแบบ New Normal เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ...
26 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม.เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal                    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบวิถีใหม่ แก่อาจารย์ ในการนี...
25 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูแลงานโครงการพระราชดำริ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร...
24 มิถุนายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ลงพื้นที่วิจัยและจัดทำพิกัดสิ่งมีชีวิต
ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ลงพื้นที่วิจัยและจัดทำพิกัดสิ่งมีชีวิต
2 มิถุนายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น (BRIC) มร.ชม.  ชี้แจงข้อสงสัยของประชาชน กรณีสาหร่ายสีเขียวในแม่น้ำปิง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น (BRIC) มร.ชม.ชี้สาหร่ายสีเขียวในแม่น้ำปิงเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ แต่หากมีมากเกินไป อาจเกิดปัญหาทางระบบนิเวศน์
16 มีนาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ตระหนักถึงสุขอนามัยผู้บริโภค  จัดอบรม
มร.ชม. ตระหนักถึงสุขอนามัยผู้บริโภค จัดอบรม "หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร" แก่ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย เน้นสะอาด – ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวง
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 พร้อมด้วยคณะ...
4 มีนาคม 2563 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
คณะเกษตรฯ จัดการประกวดเรียงความหัวข้อวัยรุ่นกับแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษจากการเกษตร ชิงเงินรางวันและเกียรติบัตร
คณะเกษตรฯ จัดการประกวดเรียงความหัวข้อวัยรุ่นกับแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษจากการเกษตร ชิงเงินรางวันและเกียรติบัตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดเรียงความให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา(ปวช.) หรือ เทียบเท่า โดยให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความในหัวข้อ "วัยรุ่นกับแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษจากการเกษตร" ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รายละเอียดตามรูปด้านล่างส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการส่งประกวด(สำเนาบัตรประชาชน) ทางอีเมล์
24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ลานอเนกกิจกรรม อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยม...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280368 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558