มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัด Workshop การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สู่ความพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัด Workshop การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สู่ความพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน              เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงกา...
29 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน
มร.ชม. ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน                
26 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
หลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การฝึกทักษะการใช้ MS Excel on Mobile”
หลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การฝึกทักษะการใช้ MS Excel on Mobile”             เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เ...
25 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา  ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย – ร.ร.บ้านแป้นพิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565
มร.ชม. จัดแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย – ร.ร.บ้านแป้นพิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ
22 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แอปพลิเคชัน Blynk
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แอปพลิเคชัน Blynk                เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
21 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2565  ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่
มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2565ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่
20 สิงหาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและรายงานผลการดำเนินงาน
            สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและรายงานผลการดำเนินงาน            รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่าง...
18 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมให้โอวาทและผูกด้ายรับขวัญแก่นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ด้วยควา...
16 สิงหาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับรางวัลพระราชทานลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 และ ปี 2565
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับรางวัลพระราชทานลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 และ ปี 2565 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันแม่แ...
15 สิงหาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานอ้อมอกพวงคราม  รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานอ้อมอกพวงคราม รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีค...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th