มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม. จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  โครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม. จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ   ...
11 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาชีววิทยา มร.ชม. นำนักศึกษาปฏิบัติการภาคสนามนิเวศวิทยาฯ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
  ภาควิชาชีววิทยา มร.ชม. นำนักศึกษาปฏิบัติการภาคสนามนิเวศวิทยาฯ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร อาจารย์ผู้ส...
11 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นศ. หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มร.ชม. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
นศ. หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มร.ชม. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิ...
9 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565   ...
8 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร”
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร”        ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และการอบรมทางวิทยา...
8 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเยาวชน  ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเยาวชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน            เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒ...
6 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia.
มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia.เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia. โดยความร่วมมือของภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ ASIA CENTRE, มูลนิธิ Friedrich Naumann, สำนักงานกสทช. , เครือข่ายสถาบันการ...
4 สิงหาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
3 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th