มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 60 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สถาบันวิจัย มร.ชม. นำนักวิจัยลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบ้านช่อแล
                    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงค์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมตัวแทนนักวิจัยที่ทำงานวิจัยและการบริการวิชาการใ
23 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กิจกรรม CMRU Book Fair 2016 โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Book Fair 2016 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์สำนักหอสมุด การแข่งขันเล่านิทานอาเซียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงทุน...
23 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแสดงละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 19 ตอน ลับ 19 โดยนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 19 ตอน ลับ19 ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการแสดงศักยภาพของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ผ่านการแสดงละครเวทีและการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริสา สอนศรี หัวหน้าภาควิชา...
22 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ภาคพิเศษ ร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
...
22 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ. ชมรมรปศ.จิตอาสาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ ใสปุ๋ยห่มดินภาวนา
                    นายกรกษิณ สามะนนถี นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานชมรมรปศ.จิอาสาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) นำนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 104 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ รปศ.จิตอาสา...
21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะครูโรงเรียนสาธิต มร.ชม. เข้าเยี่ยมศิษย์เก่าพร้อมติดตามผลการเรียน ณ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
คณะครูโรงเรียนสาธิต มร.ชม. เข้าเยี่ยมศิษย์เก่าพร้อมติดตามผลการเรียนณ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่           นางกนกวรรณ มณีวรรณ พร้อมด้วยนางศิราณี  แพทอง ครูประจำโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายมนตรกฤต  เพิ่งเติง นักวิชาการคอมพิ...
21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาธิต มร.ชม. จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน
สาธิต มร.ชม. จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน           นางสาวศิริวัลย์  ไผ่เฟื้อย ครูประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 - 6 ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพฝึกความอด...
21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ภาคพิเศษ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
                เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559) โดยนายนรศมล ทุนรัตนบรรลือ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ภาคพิเศษ เปิดเผยว่าคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามขนบธรรมเนียมของชาวไทยตลอดจนร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้...
19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”
            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ข่...
3 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาธิตมร.ชม. จัดโครงการพี่สอนน้องเน้นการเรียนรู้จริงผ่านฐานกิจกรรม
สาธิตมร.ชม. จัดโครงการพี่สอนน้องเน้นการเรียนรู้จริงผ่านฐานกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการ “พี่สอนน้อง” ซึ่งเป็นโค...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th