มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 58 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ยินดี นร.สาธิตฯ คว้ารางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประกวดวาดภาพระบายสีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชาดโยดม ชวดเปีย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในโอกาสเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" ได้รับรางวัลเกียรติคุณดีเด่น ระดับอนุบาลและประถมศึกษาต้อนต้น และเข้าร่วมพิธีรับรางวัลพระรา...
26 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดสัมมนา“สร้างสื่อ อย่างมืออาชีพ” พลิกมิติงานเขียนโลดแล่นบนสื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา“สร้างสื่อ อย่างมืออาชีพ” ซึ่งจัดขี้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวารสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยได้ร...
25 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการ “Paint for kids. ถุงนี้เพื่อน้อง” โดยนักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณา ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณา ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “Paint for kids. ถุงนี้เพื่อน้อง” ที่นำโดยอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรสา  สอนศรี หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ แ...
22 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ภาคปกติ-พิเศษ จัดสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์
            นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสตร์ ภาคปกติและภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาทางรัฐประ...
21 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ป.โท ภาษาไทย จัดสัมมนา การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ในชนชาติล้านนา
            นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านภาษาและวัฒธรรมไทย เรื่อง "วรรณกรรมพื้นบ้าน : การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ในชนชาติล้านนา" โดยในภาคเช้า มีการบรรยายเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ในชนชาติล้านนา" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
19 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันการประกวดร้องเพลง “ลูกทุ่งไทย ต้านภัยยาเสพติด”
            เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันการประกวดร้องเพลง “ลูกทุ่งไทย ต้านภัยยาเสพติด” ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยสโมสรน...
12 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมสืบสานศิลปะการแสดงไทย จัดการแสดง “วิพิธทัศนาเลิศล้ำวัฒนธรรมคู่ชาติไทยประจำปี 2558”
  เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วิพิธทัศนาเลิศล้ำวัฒนธรรมคู่ชาติไทย ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย แ...
11 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรศิลปะงานใบตองดอกไม้สดต้อนรับประเพณียี่เป็ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตร ศิลปะงานใบตองดอกไม้สด ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสุนนให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาให
11 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดประชุมผู้นำนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ในการ...
8 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ. ศิลปศึกษา จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานภาพถ่าย “Digital Photo Exhibition 2015” (มีคลิป)
            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th