มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 59 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วัฒนธรรมศึกษา โครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา
            หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่วิชาชีพและเป็นแนว ทางการ เรียน การสร้างสรรค์ และการทำงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรินรัฐ นิยมค้า หัวหน้าภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา หลัก...
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ครุศาสตร์ จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของคณะ อาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ประมวลภาพทั้งหมด >> Click
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2558 จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพสไหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของคณะ อาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนๆ รวมไปถึงแนะอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์แม่ริม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรม >> Click
7 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สถาบันวิจัย มร.ชม. จัดการอบรม
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรม "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคก...
7 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ พร้อมแนะนำคณะ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจกิจกรรมค่ายคณะมนุษย์ฯ ทั้งนี้กิจกรรมภายในโครงการ  มีกิจ...
6 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ร.ร.สาธิต มร.ชม. จัดอบรมให้ความรู้ยุวชนบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงยุวชนบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงวิธีในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในอุดมศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ภัยจากสารเสพติด โรคเอดส์และรักษาสิ่งแวดล้อม) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กาญจนาทองบุญนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประพัรคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทค...
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วจก. จัดใหญ่ ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ พร้อมเชิญผู้ปกครองรับฟังการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ "เรียนรู้เรียนคิด เรียนที่คณะวิทยาการจัดการ" , กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ "เรียนรู้คู่บุคลิกภาพดี เรียนที่คณะวิทยาการจัดการ" ,  กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนแม...
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วิทยาลัยนานาชาติ เปิดค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม 2558
          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี่ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจ สำหรับโครงการค่ายฯ ของวิทยาลัยนานาชาติ จัดขึ้นในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ โดยมีการบรรยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา โดย พระมหาเอนก กองเขียว หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูน วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำ...
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. นำน้องใหม่ปลูกต้นราชพฤกษ์ 8,000 ต้น ภายในศูนย์แม่ริม
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำน้องใหม่ จำนวนกว่า 900 คน ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 8,000 ต้น ในโครงการ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจกับ คณะแรกของมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามความร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ บริเวณถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466363 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558