มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 126 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรม...
1 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.  จัดงาน “ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดงาน “ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน”
1 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนดินแดนแผ่นดินใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนดินแดนแผ่นดินใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
30 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ประชาสัมพันธ์ มร.ชม. จัดอบรม “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์”
ประชาสัมพันธ์ มร.ชม. จัดอบรม “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์”          อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยมีนายชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำ...
30 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ  ประจำปี 2559
            วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบ...
29 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเ...
27 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษ
27 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559
            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
25 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ คณะเทคโนยีการเกษตร ประจำปี 2559
            คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิท...
25 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ คณะครุศาสตร์ มร.ชม. ประจำปี 2559
            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th