มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 123 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย
            เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการนำเสนอร่างแผนและแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีผู้บริหาร บุค...
16 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา2557
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์ สำนัก คณบดีคณะและวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รศ.เพ็ญรัตน์  หงส์วิทยากร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลั...
14 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ในโครงการ “วิทยาการจัดการสืบสานประเพณีทอดกฐิน”
            เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ในโครงการ “วิทยาการจัดการสืบสานประเพณีทอดกฐิน” ณ วัดแม่สา(หลวง) นำโดย ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประ...
14 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี มร.ชม. เข้าร่วม
            เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วม "พิธีลงสัตยาบันร่วมกันของมหาวิทยาลัยในภาคเ...
11 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
อธิการบดี เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University รุ่นที่ 2
            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุน “โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษาตามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University” รุ่นที่ 2 และกล่าวต้อนรับ Prof.Kheireldin Abdellatif ผู้บริหารจาก October 6 University โดยโครงการพัฒนานักศึกษาในรุ่นที่ 2 น...
11 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดแสดงของดีเมืองเชียงใหม่ นิทรรศการนพบุรีศรีนครพิงค์
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการนพบุรีศรีนครพิงค์ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชาออกแบบนิทรรศการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน
10 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”
            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่เกรนวิว กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงก...
9 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
อาจารย์ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี นำผู้อำนวยการกองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองอาคารสถานที่ และหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 20 คน เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยคุณเยาวลักษณ์ วิริยะพงค์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมการต้อนรับ จากผู้อำนวยการกองกลาง กองคลัง กองวิเทศสัมพ...
6 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย ตัวแทน มร.ชม. ร่วมลงนามความร่วมมือ เครือข่าย “คู่คิดอุตสาหกรรม”
            รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เครือข่าย “คู่คิดอุตสาหกรรม” (iP : INDUSTIAL PARTNER) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมกลไ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567456 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558